شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه

برای انجام استعلام قیمت کارتن نیاز است که فیلد های زیر را پر نمایید.
_کارتن آمریکایی (چهار درب)
_کارتن کیبردی
_کارتن ته قفلی
_کارتن میوه
_کارتن پیتزا